Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2023): Tiếp tục khẳng định vai trò công tác tuyên giáo trong tình hình mới
Lượt xem: 90

     (Công tác tuyên giáo là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập hợp, khơi dậy tinh thần yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những năm qua, với tinh thần “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành Tuyên giáo của tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ, khẳng định vai trò trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng.)

anh tin bai

Cán bộ Phòng Khoa giáo - Lịch sử Đảng và Phòng Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) bên tác phẩm đoạt giải Nhì Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”. 

Thời gian qua, toàn ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều điểm mới góp phần vào thành công của các sự kiện trọng đại của tỉnh. Dấu ấn nổi bật của ngành Tuyên giáo, trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với vai trò là cơ quan nòng cốt đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023), thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ thành công của chuỗi các hoạt động kỷ niệm, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh có thêm niềm tin, động lực mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hiện thực hoá khát vọng, định hướng phát triển của tỉnh trong chặng đường tới.

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành Tuyên giáo tiếp tục huy động và phát huy tối đa hiệu quả của tất cả các lực lượng, công cụ tuyên truyền trong việc lan toả nội dung, kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn ngành đã tham mưu cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức học trực tiếp kết hợp trực tuyến rộng rãi từ tỉnh đến cơ sở. Nổi bật là ngành Tuyên giáo tiếp tục tham mưu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngay từ đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã sớm chủ động lựa chọn, biên soạn nội dung và tham mưu tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Nam Định phát triển toàn diện” theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở với 318 điểm cầu, gần 50 nghìn cán bộ, đảng viên tham dự. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Bên cạnh đó, Ban đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch, tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01; lựa chọn 60 tập thể, cá nhân tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định; 13 gương điển hình tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác đã có sự chuyển biến tích cực, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, đóng góp quan trọng vào việc triển khai thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. 

anh tin bai

Biểu diễn văn nghệ tại Lễ trao giải Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”.

Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan Nhà nước cùng cấp; phát huy vai trò của các cơ quan trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ký kết chương trình phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh triển khai Quyết định 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Thông qua đó giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, góp phần củng cố sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền địa phương. 

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã luôn chủ động định hướng sát sao công tác quản lý báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các địa phương, đơn vị thường xuyên được xây dựng và kiện toàn về tổ chức; hệ thống 45 trang, nhóm, tài khoản facebook phát huy tốt việc truyền tải những thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng. Các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, gỡ bỏ, triệt phá, xử lý thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội được đẩy mạnh, thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Toàn ngành cũng đã tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai hưởng ứng hiệu quả Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Năm 2023 có 2.828 tác phẩm dự thi; trong đó đã lựa chọn được 100 bài viết tiêu biểu dự thi ở cấp Trung ương.

Công tác giáo dục lý luận chính trị được triển khai đồng bộ, khoa học và hiệu quả. Ban Tuyên giáo các cấp tích cực tham mưu chỉ đạo, triển khai bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; về mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới. Việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã mở mới 96 lớp với hơn 8.000 học viên tham gia. Công tác nắm bắt phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tiếp tục được đổi mới, hoạt động nền nếp, hiệu quả. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang đối mặt với nhiều vấn đề mới về “kinh tế toàn cầu”, “thế giới đa cực”, “văn hóa đa dạng”, “xã hội thông tin”…; sự phát triển của internet, truyền thông xã hội, kéo theo hàng loạt các vấn đề mới phát sinh đã, đang và sẽ trở thành nguy cơ, thách thức để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền chống phá chế độ. Theo đó, việc giữ vững trận địa tư tưởng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội là nhiệm vụ quan trọng, sống còn của Đảng.

Trước những đòi hỏi ngày càng cao cũng như những thách thức của thời kỳ hội nhập, tiếp tục phát huy vai trò và thế mạnh của mình, ngành Tuyên giáo xác định rõ việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong đó, tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên giáo đảm bảo toàn diện, thường xuyên, hiệu quả, thiết thực. Tích cực tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác tuyên giáo. Tiếp tục tham mưu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chuyên đề hàng năm, biểu dương nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Chú trọng định hướng và tổ chức tốt lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Tăng cường chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giảng dạy lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống. Tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác báo chí, xuất bản, các hoạt động văn hóa, văn nghệ; chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác Khoa giáo, lịch sử Đảng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; thực hiện tốt chương trình phối hợp với các cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy  kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

image advertisementimage advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 2 318
  • Tất cả: 146739
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Tân
Địa chỉ : xóm 4 - Xã Hải Tân - huyện Hải Hậu - Nam Định.
Điện thoại:    * Email: xahaitan.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã.


  
Chung nhan Tin Nhiem Mang