Toàn thể Nhân dân đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và của cộng đồng, nỗ lực cao nhất để giữ được: “Khu dân cư an toàn, xã an toàn. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng Nông thôn mới.”
Lượt xem: 377

(Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( 18/11/1930 - 18/11/2021). Xin gửi tới quý độc giả bài viết của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Hải Tân)

                Kính thưa cán bộ và nhân dân trong xã!

Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã trải qua 91 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, MTTQ Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến MTTQ Việt Nam ngày nay, MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

91 năm qua, tinh thần đại đoàn kết ngày càng được phát triển, vững mạnh hơn, thật sự là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước, là nơi hội tụ sức mạnh, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong xây dựng đất nước, Đảng đã nhận thức đúng đắn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), chúng ta luôn tự hào về những thành quả MTTQ Việt Nam đã làm được trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển mọi mặt của xã nhà. Sức mạnh, tinh thần đại đoàn kết được phát huy, thể hiện qua các phong trào thi đua, các CVĐ. Thực tiễn đòi hỏi phải tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân. Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã dần đi vào cuộc sống, góp phần làm cho khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh. Nhân dân đã nỗ lực chung sức, chung lòng cùng Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm ASXH và tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư bùng phát đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, đời sống Nhân dân bị ảnh hưởng, các chỉ tiêu đề ra trong năm theo nghị quyết cũng bị tác động, ảnh hưởng đến thành quả chung. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ Việt Nam cùng với các ngành, các cấp, sự ủng hộ của Nhân dân đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; tích cực vận động, hỗ trợ người dân, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Trong hoàn cảnh khó khăn này, chúng ta thấy tinh thần đoàn kết được trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của xã có 39 tổ Covid – 19 cộng đồng, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”rà từng người nhằm chuyển tải đến Nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, thư kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định và thư kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam huyện Hải Hậu, thực hiện sự chỉ đạo của ban Thường vụ Đảng ủy xã.

“Toàn dân tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịnh Covid – 19”

Ủy ban MTTQ xã họp triển khai đến các ban công tác Mặt trận và thư kêu gọi vận động các tổ chức Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái, trên tinh thần tự nguyện hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19.

Tổng cộng số tiền vận động ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid – 19 năm 2021 là 107.588.000 ( Một trăm linh bảy nghìn năm trăm tám mươi tám nghìn đồng)

Điển hình như Ban công tác Mặt trận xóm Lê Đê, Xóm Trần Tiếp, Xóm Nguyễn Đào….và nhiều các ban công tác Mặt trận, có được thành tích trên các ban công tác Mặt trận đã tuyên truyền vận động ủng hộ đạt kết quả đáng phấn khởi, số tiền trên Ban Thường trực UBMTTQ xã đã kịp thời giao nộp về cấp trên để chung tay góp sức cùng với Đảng và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, sớm đưa các hoạt động “bình thường mới” và thích ứng với điều kiện mới theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, trong xây dựng Nông thôn mới, MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận đẫ triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chương trình phối hợp đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước nhất là cuộc vận động “ Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Kết quả việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Hải Tân đã thay đổi rõ rệt, toàn diện nhất là về kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường, kinh tế- xã hội phát triển với nhiều mô hình và tổ chức sản xuất tiến bộ và hiệu quả, các lĩnh vực về văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, điều kiện sống được đảm bảo; thu nhập bình quân của người nông dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Người dân nông thôn ngày càng được hưởng thụ nhiều hơn trong chính sách an sinh xã hội, ann ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phúc lợi xã hội được quan tâm. Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế quy định của địa phương, tin tưởng vào công cuộc đổi mới của đất nước tạo đà tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm 2021, xã Hải Tân đã có 10 xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu của huyện “ sáng, xanh, sạch đẹp để phát triển bền vững”,  xã Hải Tân đứng tốp đầu trong huyện đạt nong thôn mới nâng cao cấp tỉnh và phấn đấu đạt Nông thôn mới kiểu mẫu cấp huyện năm 2021.

MTTQ và các thành viên của Mặt trận cùng các ban, ngành, đoàn thể phát huy các thành tích đã đạt được trong xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát đông phong trào thi đua và cuộc vận động xây dựng và giữ vững xóm, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Huy động tổng  lực các nguồn lực xã hội hóa và có cơ chế chính sách phù hợp trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và tăng cường sự giám sát của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị của địa phương.

Nhân kỷ niệm ngày 91 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kêu gọi các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ; cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới nhất là giữ vững vệ sinh môi trường trong xử lý rác thải tại nguồn, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, làm đẹp cảnh quan khu dân cư, cùng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của những tháng còn lại của năm 2021; đặc biệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thích ứng an toàn trong điều kiện “bình thường mới”. Cán bộ và nhân dân luôn đoàn kết xây dựng xã Hải Tân ngày càng giầu đẹp văn minh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Tân, xin kính chúc cán bộ và nhân dân  trong xã lời kính chúc sức khỏe và thành công.

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”.

                   

 

 

image advertisementimage advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Tân
Địa chỉ : xóm 4 - Xã Hải Tân - huyện Hải Hậu - Nam Định.
Điện thoại:    * Email: xahaitan.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã.


  
Chung nhan Tin Nhiem Mang